Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
53 posty 12 komentarzy

Zavissius Niger

Artur Zawisza - absolwent polonistyki i filozofii KUL, poseł na Sejm w latach 2001-07, przewodniczący Komisji Gospodarki oraz tzw. bankowej komisji śledczej, obecnie przedsiębiorca i menedżer oraz współzałożyciel Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek

Rostowski vs. lobby bankowe ?!?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Byłem pierwszy, który mówił o zawyżonych cenach usług bankowych. Spotkało się to ze straszliwą retorsją. Czasem z użyciem absolutnie kłamliwych argumentów" (luty 2007)

2012: zmądrzeli. Jakoby zmądrzeli... Skąd to widać:

//www.ekonomia24.pl/artykul/706164,828613-Rzad-chce-nizszych-prowizji-kartowych.html

Rząd chce niższych prowizji od transakcji kartami

Re­sort fi­nan­sów nie wy­klu­cza ob­ni­żki pro­wi­zji kar­to­wych po­przez re­gu­la­cje praw­ne

Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów za­pew­nia, że po­dej­mie pra­ce le­gi­sla­cyj­ne w spra­wie ob­ni­że­nia opła­ty in­ter­chan­ge w sy­tu­acji, gdy dzia­ła­nia po­za­re­gu­la­cyj­ne po­dej­mo­wa­ne obecnie w tej kwe­stii oka­żą się nie­sku­tecz­ne – po­in­for­mo­wa­ła Ma­ria Or­łow­ska, wi­ce­mi­ni­ster fi­nan­sów, w od­po­wie­dzi na in­ter­pe­la­cję po­sel­ską.

Za­strze­ga, że re­sort bę­dzie miał na uwa­dze cel, ja­kim jest ob­ni­że­nie opła­ty ak­cep­tan­ta, gdyż koszt ak­cep­ta­cji płat­no­ści kar­tą jest isto­tą pro­ble­mu. Mi­ni­ster­stwo ana­li­zu­je sto­sow­ne mo­de­le wpły­wu na ob­ni­że­nie tych opłat, ja­kie mo­gły­by być za­sto­so­wa­ne przy ewen­tu­al­nej re­gu­la­cji.

1,6 proc. wynosi w Polsce prowizja interchange od transakcji najpopularniejszymi kartami

Opła­ta in­ter­chan­ge (za trans­ak­cje kar­ta­mi płat­ni­czy­mi) w Pol­sce wy­no­si oko­ło 1,6 proc. wartości transakcji i jest po­naddwu­krot­nie wy­ższa w sto­sun­ku do śred­niej w Unii Eu­ro­pej­skiej. Stanowi ona także lwią część wszystkich opłat, jakie ponosi ak­cep­tan­t, czy­li np. skle­p, w któ­rym możemy zapłacić kar­tą.

Be­ne­fi­cjen­tem pro­wi­zji in­ter­chan­ge są ban­ki, któ­re z ko­lei dzie­lą się nią z or­ga­ni­za­cją płat­ni­czą, np. Vi­sa czy Ma­ster­Card. NBP po­wo­łał ze­spół, w któ­re­go skład wcho­dzą wszyst­kie stro­ny trans­ak­cji kar­to­wych (ban­ki, or­ga­ni­za­cja płat­ni­cza Vi­sa, agen­ci roz­li­cze­nio­wi, przed­sta­wi­cie­le ak­cep­tan­tów), mający wy­pra­co­wać po­ro­zu­mie­nie. Spo­wo­do­wa­ło­by ono, że staw­ki in­ter­chan­ge za­czę­ły­by być ob­ni­ża­ne.

NBP za­pro­po­no­wał, aby w pierw­szym kro­ku, do koń­ca 2012, staw­ki in­ter­chan­ge ob­ni­żyć o 0,5 pkt proc., a po­tem by stop­nio­wo spa­da­ły do po­zio­mu śred­niej w UE.

No tak... Jednak równo pięć lat temu, w lutym 2007, nie chcieli o tym słyszeć. Zapierali się rękami i nogami, obrzucali błotem, pluli zatrutą śliną, oczerniali i angażowali duże pieniądze w to oczernianie, byle tylko utrzymać wielosetmilionowe nienależne zyski kosztem milionów konsumentów. Wtedy o swojej walce w tej sprawie opowiadałęm np. na falach Radia PIN jako przewodniczący bankowej komisji śledczej:

//www.arturzawisza.pl/wywiady.php?p=250

Radio PIN, 12 lutego 2007 roku

Cezary Szymanek: Gościem Radia PiN jest dziś Artur Zawisza - poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. sektora bankowego. Witam panie pośle.

CS: Panie pośle, a gdzie pana komisja?

AZ: Sejmowa komisja śledcza za chwilę będzie wzmagać ponownie swoją działalność. Ja bardzo się cieszę, że dzieje się to już po ogłoszeniu raportu Komisji Europejskiej dotyczącego systemu bankowego w skali całego kontynentu. Kiedy czytam kluczowe sformułowanie z raportu Komisji Europejskiej, to tak jakbym słyszał własne wypowiedzi sprzed kilku miesięcy..

CS: Że...?

AZ: Że ten system w wielu krajach jest mało konkurencyjny. Że mamy do czynienia z absolutnie zawyżonymi cenami usług bankowych. Że istnieje przedziwny paradoks, gdzie te same banki w jednym kraju mają bardzo zbliżone do siebie ceny na jednym poziomie, a w innym kraju bardzo zbliżone na innym poziomie...

CS: I co, i myśli pan, że do tego potrzebna jest komisja śledcza i że ten raport, to jest woda na młyn komisji?

AZ: ..co jest ewidentnym potwierdzeniem tych podejrzeń, że ceny są w sposób nieuprawniony i szkodliwy dla klienta ustalane. Ba, w Polsce wreszcie mieliśmy do czynienia z aktywnością Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który nie mniej ni więcej, ale zarzucił kilkunastu bankom w Polsce zmowę kartelową w celu zawyżania cen usług z wykorzystaniem kart kredytowych. I to nawet nie to, co ja mówiłem wcześniej, iż powiedział, że te ceny są obiektywnie wysokie. Zarzut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta idzie bardzo daleko, bo mówimy o zmowie kartelowej, o nieuprawnionym działaniu, o tym, że jacyś ludzie gdzieś potajemnie się spotykali i z całym cynizmem na niekorzyść milionów konsumentów ustalali jak ich oskubać z setek milionów złotych. To jest rzecz na śledcze artykuły, to jest rzecz na pierwsze strony gazet. Jakieś stosunkowo małe wrażenie w Polsce zrobiła.

CS: Panie pośle, no nieprawda.

AZ: Jeśli zrobiła dużo, to ja się cieszę. W moim ocenie zbyt małe.

CS: Pana marzeniem jest również wykrycie takiej sprawy?

AZ: Byłem pierwszy w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwości...

CS: Ja pytam o pana marzenie w tej chwili, panie pośle.

AZ: Byłem pierwszy, który mówił o zawyżonych cenach usług bankowych. Spotkało się to ze straszliwą retorsją. Czasem z użyciem absolutnie kłamliwych argumentów. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że na pewnej konferencji prasowej mówiłem, że ceny w przeliczeniu na głowy mieszkańca są w Polsce najwyższe w Europie. Bo owszem, one innych krajach bywają bezwzględnie większe, ale nasze pensje są kilkukrotnie niższe. A więc mamy na głowę mieszkańca najwyższe ceny w Europie, i za chwilę jedna z potężnych prywatnych telewizji mówi: to sprawdzimy czy poseł Zawisza mówi prawdę, zobaczymy, jakie te ceny są. I są one pokazane jako bezwzględne, bez przeliczenia na głowę mieszkańca. Najbardziej prymitywne kłamstwa, jakie można sobie wyobrazić, i poważna telewizja prywatna pokazuje to setkom tysięcy widzom. To są rzeczy straszne.

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031